Giải câu 1 bài ôn tập và bổ sung giải toán( tiếp theo) sgk toán 5 trang 20, 21

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 21 - sgk toán lớp 5

10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)

Bài làm:

Tóm tắt bài giải:

10 người: 7 ngày

? người: 5 ngày

Bài giải:

Muốn làm xong công việc trong một ngày thì cần sô người là:

10 x 7 = 70 ( người)

Muốn làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người là:

70 : 5 = 14 ( người)

Đáp số: 14 người.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021