Giải câu 1 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 94 sgk toán lớp 5

Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là:

a) 3cm và 4cm;

b) 2,5m và 1,6m;

c) dm và \(\frac{1}{6}\) dm;

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa theo công thức tính diện tích hình tam giác vuông sau:

S= (S là diện tích, a và b là độ dài hai cạnh góc vuông)

Hay: Diện tích tam giác vuông bằng tích độ dài hai cạnh tam giác vuông rồi chia cho 2.

a) Với a = 3cm và b = 4cm, thì diện tích tam giác vuông là:

S = = = 6 (cm2)

b) Với a = 2,5m và b = 1,6m thì diện tích tam giác vuông là:

S = = = 2 (m2)

c) Với a = dm và b = \(\frac{1}{6}\) dm thì diện tích tam giác vuông là:

S = = $\frac{\frac{2}{5}\times \frac{1}{6}}{2}$ = $\frac{\frac{2}{30}}{2}$ = $\frac{1}{30}$(dm2)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021