Giải câu 2 bài : Phép trừ sgk Toán 5 trang 160

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 160 sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) x + 5,84 = 9,16 ;

b) x - 0,35 = 2,55 ;

Bài làm:

a) x + 5,84 = 9,16

x = 9,16 - 5,84

x = 3,32.

Nháp:

Giải bài : Phép trừ - sgk Toán 5 trang 159

Vậy x = 3,32

b) x - 0,35 = 2,55

x = 2,55 + 0,35

x = 2,9.

Nháp:

Giải bài : Phép trừ - sgk Toán 5 trang 159

Vậy x = 2,9

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021