Giải câu 3 bài : Phép nhân sgk Toán 5 trang 162

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 162 sgk toán lớp 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2,5 x 7,8 x 4 ;

b) 0,5 x 9,6 x 2 ;

c) 8,36 x 5 x 0,2 ;

d) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 ;

Bài làm:

a) Ta thấy 2,5 x 4 = 10 nên :

2,5 x 7,8 x 4 = (2,5 x 4) x 7,8 = 10 x 7,8 = 78 ;

b) Ta thấy 0,5 x 2 = 1 nên:

0,5 x 9,6 x 2 = (0,5 x 2) x 9,6 = 1 x 9,6 = 9,6 ;

c) Ta thấy 5 x 0,2 = 1 nên:

8,36 x 5 x 0,2 = 8,36 x (5 x 0,2) = 8,36 x 1 = 8,36 ;

d) Áp dụng tính chất nhân một tổng với một sô:

8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 = (8,3 + 1,7) x 7,9 = 10 x 7,9 = 79 ;

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021