Giải câu 4 bài Luyện tập Toán 5 trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 54 - sgk toán lớp 5

a) Tính rồi so sánh giá trị của a-b-c và a- (b+c)

Giải câu 4 bài Luyện tập - Toán 5 trang 54

b) Tính bằng hai cách:

8,3 - 1,4 - 3,6; 18,64 - ( 6,24 + 10,5)

Bài làm:

Giải câu 4 bài Luyện tập - Toán 5 trang 54

b) Tính bằng hai cách:

8,3 - 1,4 - 3,6

  • Cách 1: 8,3 - 1,4 - 3,6 = 6,9 - 3,6 = 3,3
  • Cách 2: 8,3 - 1,4 - 3,6 = 8,3 - (1,4 + 3,6)= 8,3 - 5 = 3,3

18,64 - ( 6,24 + 10,5)

  • Cách 1: 18,64 - ( 6,24 + 10,5) = 18,64 - 16,74 = 1,9
  • Cách 2: 18,64 - ( 6,24 + 10,5) = 18,64 - 6,24 - 10,5 = 12,4 - 10,5 = 1,9
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021