Giải câu 4 bài luyện tập sgk toán 5 trang 19, 20

  • 4 Đánh giá

Câu 4: Trang 20 - sgk toán lớp 5

Một người làm công trong hai ngày được trả 72 000 đồng. Hỏi với mức trả lương như thế, nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

2 ngày : 72000 đồng

5 ngày : ? đồng

Bài giải:

Một ngày người đó có số tiền công là:

72000 : 2 = 36000 ( đồng)

Vậy 5 ngày người đó có số tiền công là:

36000 x 5 = 180000 ( đồng)

Đáp số: 180000 đồng

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021