Giải câu 2 bài hình tam giác

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 86 sgk toán lớp 5

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây

Giải bài hình tam giác

Bài làm:

Tam giác ACB có: Đáy AB, đường cao CH

Tam giác DGE có: Đáy EG, đường cao DK

Tam giác PQM có: Đáy PQ, đường cao MN

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021