Giải câu 4 trang 15 toán 5 bài luyện tập chung

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 15 - sgk Toán lớp 5

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

5m 7dm; 2m 3dm; 4m 37cm; 1m 53cm.

Bài làm:

5m 7dm = 5m + = $5\frac{7}{10}$

2m 3dm = 2m + = $2\frac{3}{10}$

4m 37cm = 4m + = $4\frac{37}{100}$

1m 53cm = 1m + = $1\frac{53}{100}$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021