Giải câu 1 bài: Ôn tập về đo thời gian sgk Toán 5 trang 156

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 156 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 thé kỉ = ...năm

1 năm = ...tháng

1 năm không nhuận có ...ngày

1 năm nhuận có...ngày

1 tháng có...(hoặc...) ngày

Tháng 2 có ...hoặc...ngày.

b) 1 tuần lễ có...ngày

1 ngày = ...giờ.

1 giờ = ...phút

1 phút = ...giây

Bài làm:

Các đơn vị đo thời gian như sau:

a) 1 thế kỉ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1 năm không nhuận có 365 ngày

1 năm nhuận có 366 ngày

1 tháng có 30 (hoặc 31) ngày

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày.

Thêm : 1 năm có 7 tháng có 31 ngày và 4 tháng có 30 ngày.

b) 1 tuần lễ có 7 ngày

1 ngày = 24 giờ.

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021