Giải câu 4 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 137

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trag 137 sgk toán lớp 5

Điền các dấu ">, <, =" vào chỗ trống:

4,5 giờ....4 giờ 5 phút

8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút ...2 giờ 17 phút x 3

26 giờ 25 phút : 5 ...2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

Bài làm:

4,5 giờ....4 giờ 5 phút

Đổi : 4, 5 giờ = 4 giờ 30 phút.

Ta thấy cùng số giờ mà 30 phút > 5 phút.

Vậy : 4, 5 giờ > 4 giờ 5 phút

8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút ...2 giờ 17 phút x 3

Ta có: 8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút = 7 giờ 76 phút - 1 giờ 25 phút = 6 giờ 51 phút

2 giờ 17 phút x 3 = 6 giờ 51 phút.

Vậy : 8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút = 2 giờ 17 phút x 3

26 giờ 25 phút : 5 ...2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

Ta có: 26 giờ 25 phút : 5 = 5 giờ 17 phút (đặt tính ra nháp)

2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút = 4 giờ 85 phút = 5 giờ 25 phút.

Ta thấy cùng số giờ mà 25 phút lớn hơn 17 nên : 5 giờ 17 phút < 5 giờ 25 phút.

Vậy: 26 giờ 25 phút : 5 < 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021