Giải câu 4 bài luyện tập sgk toán 5 trang 88 89

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 89 sgk toán lớp 5

a) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích hình tam giác ABC.

Giải bài luyện tập - sgk toán 5 trang 88 - 89

b) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ và độ dài cạnh ME. Tính:

  • Tổng diện tích hình tam giác MQE và diện tích hình tam giác NEP.
  • Diện tích hình tam giác EQP

Giải bài luyện tập - sgk toán 5 trang 88 - 89

Bài làm:

a) Sau khi đo ta được:

  • AB = 4cm
  • BC = 3cm

Diện tích hình tam giác ABC là:

= 6 $cm^{2}$

b) Sau khi đo ta được:

  • MQ = NP = 3 cm
  • MN = QP = 4 cm
  • ME = 1 cm

- Diện tích hình tam giác MQE là:

= 1,5 ($cm^{2}$)

- Chiều dài cạnh EN là:

EN = MN- ME = 4 - 1 = 3 (cm)

=> Diện tích hình tam giác NEP là:

= 4,5 ($cm^{2}$)

Tổng diện tích hai tam giác MQE và NEP là:

1,5 + 4,5 = 6 ()

- Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

3 x 4 = 12 ()

Vậy, diện tích hình tam giác EPQ là:

EPQ = MNPQ - (MEQ + NPE) = 12 - 6 = 6 ()

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021