Giải câu 2 bài : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng sgk Toán 5 trang 152

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 152 sgk toán lớp 5

Viết (theo mẫu):

a) 1m = 10dm = ...cm = ...mm

1km = ...m

1kg = ...g

1 tấn = ...kg

b) 1m = dam = 0,1 dam

1m = ...km = ...km

1g = ...kg = ...kg

1kg = ...tấn = ...tấn.

Bài làm:

a) 1m = 10dm = ...cm = ...mm

1km = 10hm = 100dam = 1000m

1kg = 10hg = 100hag = 1000g

1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1000kg

b) 1m = dam = 0,1 dam

1m = km = 0,001km

1g = kg = 0,001kg

1kg = tấn = 0,0001 tấn

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021