Giải câu 3 bài ôn tập và bổ sung giải toán sgk toán 5 trang 18, 19

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 19 - sgk Toán lớp 5

Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.

a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Bài làm:

a) Tóm tắt:

1000 người tăng: 21 người

4000 người tăng: ? người

Bài giải:

Một năm xã đó tăng lên số người là:

(4000 : 1000) x 21 = 84 ( người)

Đáp số: 84 người

b) Tóm tắt:

1000 người tăng: 15 người

4000 người tăng: ? người

Bài giải:

Một năm xã đó tăng số người là:

(4000 : 1000) x 15 = 60 ( người)

Đáp số : 60 người

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021