Giải câu 1 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 47

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 47 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 42m 34cm = ...m;

b) 56m 29cm= ...dm;

c) 6m 2cm = ...m;

d) 4352m = ....km

Bài làm:

Mẫu: 42m 34cm = m= 42,34m

a) 42m 34cm = 42,34m

b) 56m 29cm= 562,9dm

c) 6m 2cm = 6,02m

d) 4352m = 4,352km

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021