Giải câu 2 bài: Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 124

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 124 sgk toán lớp 5

Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ).

Giải bài: Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 124

a) Tính thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé ?

b) Tính thể tích của hình lập phương lớn.

Bài làm:

a) Tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và hình lập phương bé là .

  • Vậy tỉ số phần trăm thể tích hình lập phương lớn và thể tích hình lập phương bé là:

= \(\frac{3}{2}\) = 3 : 2 x 100 = 1,5. 100 = 150 (%)

b)Tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và hình lập phương bé là .

  • Vậy thể tích hình lập phương lớn là:

64 x = 96 (cm3)

Đáp số: a) 150%;

b) 96cm3

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021