Giải câu 1 bài Luyện tập Toán 5 trang 58

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 58 - sgk toán lớp 5

a) Tính nhẩm:

1,48 x 10 5,12 x 1000

2,571 x 1000 0,1 x1000

15,5 x 10 0,9 x 100

b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là 80,05; 805; 8050; 80500?

Bài làm:

a) Tính nhẩm:

1,48 x 10 = 14,8 5,12 x 1000= 5120

2,571 x 1000 = 2571 0,1 x1000 = 100

15,5 x 10 = 155 0,9 x 100 = 90

b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là 80,5; 805; 8050; 80500

Ta có:

8,05 x 10 = 80,5

8,05 x 100 = 805

8,05 x 1000 = 8050

8,05 x 10000 = 80500

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021