Giải câu 1 bài : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 153

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 153 sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-mét:

4km 382m ; 2km 79m ; 700m.

b) Có đơn vị đo là mét:

7m 4dm ; 5m 9cm ; 5m 75mm.

Bài làm:

a) Các số đo có đơn vị là ki-lô-mét:

Do 1km = 1000m nên:

4km 382m =4km + 0,382km = 4,382km ;

2km 79m = 2km + 0,079km = 2,079km;

700m = 0km + 0,700km = 0,700km.

b) Do 1m = 10dm nên

7m 4dm = 7m + 0,4dm = 7,4m ;

Do 1m = 100cm nên:

5m 9cm = 5m + 0,09m = 5,09 m ;

Do 1m = 1000mm nên:

5m 75mm = 5m + 0,075m = 5,075m.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021