Giải câu 3 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 127

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trag 127 sgk toán lớp 5

Trên hình bên, hãy tính diện tích phần đã tô màu của hình tròn.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 127

Bài làm:

Ta thấy diện tích phần đã tô màu = diện tích hình tròn bán kính OA - diện tích tam giác ABC.

  • Hình tròn tâm O đường kính AC có bán kính là:

AC : 2 = 5 : 2 = 2,5 (cm)

  • Diện tích hình tròn là:

2,5 x 2,5 x 3,14 = 6,25 x 3,14 = 19,625 (cm2)

  • Tam giác ABC vuông có 2 cạnh góc vuông là AB và BC. Nên diện tích hình tam giác vuông ABC là:

x AB x BC = x 3 x 4 = $\frac{1\times 3\times 4}{2}$ = 6 (cm2)

  • Vậy diện tích phần hình tròn được tô màu là: 19,625 - 6 = 13,625 (cm2)

Đáp số: 13,625 cm2

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021