Giải câu 3 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 48 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Mẫu: 42dm 4cm = dm= 42,4dm

a) 42dm 4cm = ....dm;

b) 56cm 9mm = ...cm;

c) 26m 2cm = ....m

Bài làm:

a) 42dm 4cm = dm= 42,4dm;

b) 56cm 9mm = cm= 56,9cm;

c) 26m 2cm =m= 26,02m

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021