Giải câu 1 bài giải toán về tỉ số phần trăm

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 75 sgk toán lớp 5

Viết các số thập phân sau thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):

0,57; 0,52; 0,3; 0,234; 1,35.

Mẫu: 0,57 = 57%

Bài làm:

Hướng dẫn giải: Để thực hiện bài toán, các con chỉ thực hiện phép tính nhẩm, nhân số đã cho với 100 là ta được kết quả.

  • 0,57 = 57%
  • 0,52 = 52%
  • 0,3 = 30%
  • 0,234 = 23,4%
  • 1,35 = 135%
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021