Giải bài : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng sgk Toán 5 trang 152

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố kiến thức và bài tập về các đại lượng đo độ dài như mét, đề-xi-mét,... hay các đơn vị đo khối lượng như gam, ki-lô-gam. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 152 sgk toán lớp 5

a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài theo mẫu sau:

Giải bài : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng - sgk Toán 5 trang 152

b) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng theo mẫu sau:

Giải bài : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng - sgk Toán 5 trang 152

c) Trong bảng đơn vị đo độ dài (hoặc bảng đơn vị đo khối lượng):

- Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?

- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 152 sgk toán lớp 5

Viết (theo mẫu):

a) 1m = 10dm = ...cm = ...mm

1km = ...m

1kg = ...g

1 tấn = ...kg

b) 1m = dam = 0,1 dam

1m = ...km = ...km

1g = ...kg = ...kg

1kg = ...tấn = ...tấn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 153 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

a) 5285m = 5km 285 m = 5, 285km.

1827m = ...km...m = ...km

2063m = ...km...m = ...km

702m = ...km...m = ...km.

b) 34dm = ..m...dm = ...m

786cm = ...m...cm = ...m

408cm = ...m...cm = ...m

c) 6258g = 6kg 258g = 6,258kg

2065g = ...kg...g = ...kg

8047kg = ...tấn...kg = ...tấn.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021