Giải câu 4 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 177

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 177 sgk toán lớp 5

Một con thuyền đi với vận tốc 7,2km/giờ khi nước lặng, vận tốc của dòng nước là 1,6km/giờ.

a) Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ sẽ đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

b) Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như khi xuôi dòng trong 3,5 giờ ?

Bài làm:

a) Khi đi xuôi dòng: v = vthuyền khi nước lặng + vdòng nước

vận tốc 7,2km/giờ khi nước lặng, vận tốc dòng nước là 1,6km/giờ.

Vận tốc thuyền khi đi xuôi dòng là:

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Áp dụng công thức : s = v x t với v = 8,8 km/ giờ trong thời gian là 3,5 giờ.

Quãng sông thuyền đi xuôi dòng trong 3,5 giờ là:

8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b) Khi đi ngược dòng: v = vthuyền khi nước lặng - vdòng nước

vận tốc 7,2km/giờ khi nước lặng, vận tốc dòng nước là 1,6km/giờ.

Vận tốc thuyền khi đi xuôi dòng là:

7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Áp dụng công thức t = s :v.

Thời gian thuyền đi ngược dòng quãng sông 30,8km là:

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) = 5 giờ 30 phút.

Đáp số: a) 30,8km ;

b) 5 giờ 30 phút.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021