Giải câu 1 bài luyện tập sgk toán 5 trang 79

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 79 sgk toán lớp 5

a) Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42.

b) Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?

Bài làm:

a) Tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42.

37 : 42 = 0,8809 = 88,09 %

b) Sản phẩm anh Ba làm được chiếm số % là:

126 : 1200 = 0,105 = 10,5%

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021