Giải câu 2 bài Luyện tập chung (tiếp) Toán 5 trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 32 - sgk toán lớp 5

Tìm x:

$x\times \frac{3}{4}= \frac{9}{20}$

$x:\frac{1}{7}= 14$

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021