Giải câu 1 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 176 (phần 2)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 176 sgk toán lớp 5

Tính

a) ;

b) ;

c) 3,75 x 4,1 + 2,43 x 4,1 ;

d) 3,42 : 0,57 x 8,4 - 6,8

Bài làm:

a)

b)

c) 3,75 x 4,1 + 2,43 x 4,1 = (3,75 + 2,43) x 4,1 (tính chất : (a + b) x c = a x c + b x c)

= 6 x 4,1

= 24,6

d) 3,42 : 0,57 x 8,4 - 6,8 = 6 x 8,4 - 6, 8 (thực hiện phép tính nhân chia trước, cộng trừ sau)

= 50,4 - 6,8

= 43,6

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021