Giải câu 4 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 100 sgk toán lớp 5

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 100

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Diện tích phần đã tô màu của hình vuông ABCD là:

A 13,76cm2

B. 114,24cm2

C. 50,24cm2

D. 136, 96cm2

Bài làm:

Diện tích phần tô màu là hiệu của diện tích hình vuông ABCD trừ đi diện tích của hình tròn với đường kính là 8cm.

Diện tích hình vuông ABCD là:

8 x 8 = 64 (cm2)

Bán kính hình tròn là : r = d : 2 = 8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích của hình tròn là :

S = r x r x 3,14 = 4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm2)

Vậy diện tích phần đã tô màu là:

64 - 50,24 = 13,76 (cm2)

Vậy khoanh vào chữ cái A

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021