Giải câu 3 bài luyện tập Toán 5 trang 52

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 52 - sgk toán lớp 5

So sánh < = >

3,6 + 5,8 ....8,9 5,7+ 8,8......14,5

7,56...4,2 + 3,4 0,5 .......0,08 + 0,4

Bài làm:

3,6 + 5,8 ....8,9 5,7+ 8,8......14,5

9,4 > 8,9 14,5 = 14,5

7,56...4,2 + 3,4 0,5 .......0,08 + 0,4

7,56 < 7,6 0,5 > 0,48

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021