Giải câu 1 bài Tổng nhiều số thập phân Toán 5 trang 51

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 51 - sgk toán lớp 5

Tính:

a) 5,27 + 14,35 + 9,25;

b) 6,4 + 18,36 + 52;

c) 20,08 + 32,91 + 7,15;

d) 0,75 + 0,09 + 0,8

Bài làm:

Để thực hiện phép cộng nhiều số thập phân, các con tiến hành đặt tình và thực hiện tương tự như đối với phép cộng hai số thập phân.

a) 5,27 + 14,35 + 9,25

Giải câu 1 bài Tổng nhiều số thập phân - Toán 5 trang 51

b) 6,4 + 18,36 + 52

Giải câu 1 bài Tổng nhiều số thập phân - Toán 5 trang 51

c) 20,08 + 32,91 + 7,15

Giải câu 1 bài Tổng nhiều số thập phân - Toán 5 trang 51

d) 0,75 + 0,09 + 0,8

Giải câu 1 bài Tổng nhiều số thập phân - Toán 5 trang 51

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021