Giải câu 3 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 113

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 113 sgk toán lớp 5

Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần ? Tại sao ?

Bài làm:

Khi hình lập phương có cạnh bằng 4cm thì:

  • Diện tích một mặt của hình lập phương là:

4 x 4 = 16 (cm2)

  • Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

16 x 4 = 64 (cm2)

  • Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

16 x 6 = 96 (cm2)

Khi độ dài cạnh tăng lên 3 lần: 4 x 3 = 12 (cm) thì :

  • Diện tích một mặt của hình lập phương là:

12 x 12 = 144 (cm2)

  • Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

144 x 4 = 576 = 64 x 9 (cm2)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh của nó tăng lên 9 lần.

  • Diện tích toàn phần của hình lập phương sau là:

144 x 6 = 864 = 96 x 9 (cm2)

Hay : (4 x 3) x (4 x 3) x 6 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 96 x 9 (cm2)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích toàn phần của nó tăng lên 9 lần.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021