Toán lớp 5 trang 110 Luyện tập câu 3 Toán lớp 5 trang 110

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Toán lớp 5 trang 110 Luyện tập

KhoaHoc.com.vn mời các bạn tham khảo phương pháp giải, bài giải chi tiết Toán lớp 5 trang 110 Luyện tập câu 3.

Giải Toán lớp 5 trang 110 Luyện tập bài 3

Câu 3: Trang 110 sgk toán lớp 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 110                              Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 110

Hình 1                                                          Hình 2

a) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

c) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

d) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

Phương pháp giải

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của từng hình rồi so sánh kết quả với nhau.

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Bài làm

Hình 1:

  • Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(2,5 + 1,5) x 2 = 4 x 2= 8 (dm)

  • Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

Chu vi đáy x chiều cao = 8 x 1,2 = 9,6 (dm2)

  • Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

Chiều dài x chiều rộng = 2,5 x 1,5 = 3,75 (dm2)

  • Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

9,6 + 3,75 x 2 = 17,1 (dm2)

Hình 2:

  • Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(1,2 + 1,5) x 2 = 2,7 x 2= 5,4 (dm)

  • Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

Chu vi đáy x chiều cao = 5,4 x 2,5 = 13,5 (dm2)

  • Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

Chiều dài x chiều rộng = 1,5 x 1,2 = 1,8 (dm2)

  • Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

13,5 + 1,8 x 2 = 17,1 (dm2)

Vậy ta điền vào các ô trống như sau:

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Chú ý: Hai hình hộp chữ nhật đã cho bằng nhau nhưng đặt ở hai vị trí khác nhau nên có diện tích toàn phần bằng nhau nhưng diện tích ung quanh khác nhau.

Chủ đề liên quan