Giải câu 2 bài: Luyện tập sgk Toán 5 trang 94

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 94 sgk toán lớp 5

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5 m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Bài làm:

Đáy bé của thửa ruộng hình thang có độ dài là:

= 80 (m).

Chiều cao của thửa ruộng hình thang có độ dài là:

80 - 5 = 75 (m).

Diện tích của thửa ruộng hình thang là :

= 7500 (m2)

1m2 thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là :

64,5:100 = 0,645 (kg)

Vậy số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là :

0,645 x 7500 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5 (kg) thóc.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021