Giải câu 1 bài : Luyện tập về tính diện tích sgk Toán 5 trang 104

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 103 sgk toán lớp 5

Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên.

Giải bài : Luyện tập về diện tích - sgk Toán 5 trang 103

Bài làm:

Ta chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hình chữ nhật MNPQ.

Giải bài : Luyện tập về diện tích - sgk Toán 5 trang 103

Chiều dài CD hình chữ nhật ABCD là:

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

BC x CD = 11,2 x 3,5 = 39,2 (m2)

Diện tích của hình chữ nhật MNPQ là:

NP x QP = 6,5 x 4,2 = 27,3 (m2)

Vậy diện tích của mảnh đất là:

39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5m2.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021