Giải câu 1 bài : Ôn tập về số thập phân sgk Toán 5 trang 150

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 150 sgk toán lớp 5

Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ trong số đó:

63,42 ; 99,99 ; 81,325 ; 7,081.

Bài làm:

Số 63,42 : Sáu mươi ba phẩy bốn mươi hai.

 • 63 là phần nguyên, 42 là phần thập phân.
 • Trong đó:
  • Chữ số 6 chỉ 6 chục,
  • Chữ số 3 chỉ 3 đơn vị, chữ số 4 chỉ 4 phần mười,
  • Chữ số 2 chỉ 2 phần trăm.

Số 99,99: chín mươi chín phẩy chín mươi chín

 • 99 (trước dấu phẩy) là phần nguyên, 99 (sau dấu phẩy) là phần thập phân.
 • Trong đó từ trái sang phải:
  • Chữ số 9 chỉ 9 chục,
  • Chữ số 9 chỉ 9 đơn vị,
  • Chữ số 9 chỉ 9 phần mười,
  • Chữ số 9 chỉ 9 phần trăm.

Số 81,325: Tám mươi mốt phẩy ba trăm hai mươi lăm.

 • 81 là phần nguyên, 325 là phần thập phân.
 • Trong đó:
  • Chữ số 8 chỉ 8 chục,
  • Chữ số 1 chỉ 1 đơn vị,
  • Chữ số 3 chỉ 3 phần mười,
  • Chữ số 2 chỉ 2 phần trăm,
  • Chữ số 5 chỉ 5 phần nghìn.

Số 7,081 : Bảy phẩy không trăm tám mươi mốt.

 • 7 là phần nguyên, 081 là phần thập phân.
 • Trong đó:
  • Chữ số 7 chỉ 7 đơn vị,
  • Chữ số 0 chỉ 0 phần mười,
  • Chữ số 8 chỉ 8 phần trăm,
  • Chữ số 1 chỉ 1 phần nghìn.
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021