Giải câu 3 bài Héc ta Toán 5 trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 30 - sgk toán lớp 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài làm:

Svì : => Đúng là: $85km^{2} >850 ha$

Đ vì:

S vì: => đúng là: $4dm^{2}7cm^{2} < 4\frac{7}{10}dm^{2}$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021