Giải câu 1 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 134

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 134 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12 ngày = ...giờ b) 1,6 giờ = ...phút

3,4 ngày = ...giờ 2 giờ 15 phút =...phút

4 ngày 12 giờ = ...giờ 2,5 phút = ...giây

giờ = ... ph 4 phút 25 giây = ...giây

Bài làm:

a)

  • Ta thấy 1 ngày = 24 giờ nên:

12 ngày = 24 giờ x 12 = 288 giờ

  • Ta thấy 1 ngày = 24 giờ nên:

3,4 ngày = 24 giờ x 3,4 = 81,6 giờ

  • Ta thấy 1 ngày = 24 giờ nên:

4ngày 12 giờ = 24 giờ x 4 + 12 giờ = 96 giờ + 12 giờ = 108 giờ

  • Ta thấy 1 giờ = 60 phút

giờ = 60 phút x = \(\frac{1\times 60}{2}\) = 30 phút

b)

  • Ta thấy: 1 giờ = 60 phút nên:

1,6 giờ = 60 phút x 1,6 = 96 phút

  • Ta thấy 1 giờ = 60 phút nên:

2 giờ 15 phút = 60 phút x 2 + 15 phút = 120 phút + 15 phút = 135 phút

  • Ta thấy 1 phút = 60 giây nên:

2,5 phút = 60 giây x 2,5 = 150 giây

  • Ta thấy 1 phút = 60 giây nên:

4 phút 25 giây = 60 giây x 4 + 25 giây = 240 giây + 25 giây = 265 giây

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021