Giải câu 3 bài: Thể tích hình hộp chữ nhật sgk Toán 5 trang 120

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trag 121 sgk toán lớp 5

Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây:

Giải bài: Thể tích hình hộp chữ nhật - sgk Toán 5 trang 120

Bài làm:

Dựa vào hình vẽ ta thấy, thể tích của hòn đá chính là phần nước dâng lên sau khi thả hòn đá vào. Vì vậy ta có thể tích theo 2 cách như sau:

Cách 1: Tính thể tích của nước trong bể trước khi thả hòn đá vào. Sau đó tính thể tích của nước sau khi thả hòn đá vào. Hiệu hai thể tích chính là thể tích hòn đá.

  • Thể tích nước trong bể trước khi cho hòn đá là:

10 x 10 x 5 = 100 x 5 = 500 (cm3)

  • Thể tích nước trong bể sau khi cho hòn đá là:

10 x 10 x 7 = 100 x 7 = 700 (cm3)

  • Vậy thể tích của hòn đá là : 700 - 500 = 200 (cm3)

Cách 2: Ta tính chiều cao của phần nước dâng lên. Từ đó tính được thể tÍch phần nước được dâng lên.

  • Chiều cao của phần nước trong bể dâng lên là: 7 - 5 = 2 (cm)
  • Vậy thể tích của hòn đá là: 10 x 10 x 2 = 200 (cm3)

Đáp số: 200 cm3

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021