Giải câu 1 bài luyện tập sgk toán 5 trang 21

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 21 - sgk toán lớp 5

Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

3000 đồng: 25 quyển

1500 đồng: ? quyển

Bài giải:

3000 đồng gấp 1500 đồng số lần là:

3000 : 1500 = 2 ( lần)

Vậy 1500 đồng mua được số quyển là:

25 x 2 = 50 ( quyển)

Đáp số: 50 quyển

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021