Giải câu 1 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 137

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 137 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút

b) 45 ngày 23 giờ - 24 ngày 17 giờ

c) 6 giờ 15 phút x 6

d) 21 phút 15 giây : 5

Bài làm:

a) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 137

Ta thấy 68 phút = 1 giờ 8 phút nên: 21 giờ 68 phút = 22 giờ 8 phút.

b) 45 ngày 23 giờ - 24 ngày 17 giờ

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 137

c) 6 giờ 15 phút x 6

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 137

Ta thấy 90 phút = 1 giờ 30 phút nên : 36 giờ 90 phút = 37 giờ 30 phút.

d) 21 phút 15 giây : 5

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 137

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021