Giải câu 1 bài : Thể tích của một hình sgk Toán 5 trang 114

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 115 sgk toán lớp 5

Trong hai hình dưới đây:

Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

Hình hộp chữ nhật B gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

Hình nào có thể tích lớn hơn ?

Bài làm:

Hình A: có chiều dài gồm 4 ô vuông, chiều rộng có độ dài là 2 ô vuông và chiều cao có độ dài là 2 ô vuông.

  • Vậy hình hộp chữ nhật A gồm

4 x 2 x 2 = 16 (hình lập phương nhỏ)

  • Hình B có chiều dài gồm 3 ô vuông, chiều rộng có độ dài là 3 ô vuông và chiều cao có độ dài là 2 ô vuông.

3 x 3 x 2 = 18 (hình lập phương nhỏ)

Hình hộp chữ nhật B có thể tích lớn hơn hình hộp chữ nhật A.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021