Giải bài : Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 151

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố kiến thức và bài tập về cách đọc, so sánh số thập phân,... KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 151 sgk toán lớp 5

Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân:

a) 0,3 ; 0,72 ; 1,5 ; 9,347.

b) ; \(\frac{2}{5}\) ; \(\frac{3}{4}\) ; \(\frac{6}{25}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 151 sgk toán lớp 5

a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,35 = ....; 0,5 = ...; 8,75 = ....

b) Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:

45% = ...; 5% = ....; 625% = ....

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 151 sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) giờ ; \(\frac{3}{4}\) giờ ; \(\frac{1}{4}\) giờ.

b) m ; \(\frac{3}{10}\) km ; \(\frac{2}{5}\) kg.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 151 sgk toán lớp 5

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 4,5 ; 4,23 ; 4,505 ; 4,203.

b) 72,1 ; 69,8 ; 71,2 ; 69,78.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 151 sgk toán lớp 5

Tìm một số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm, sao cho:

0,1 < ... < 0,2.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021