Giải câu 4 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 167

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 167 sgk toán lớp 5

Một hình thang có đáy lớn 12cm, đáy bé 8cm và diện tích bằng hình vuông cạnh 10cm. Tính chiều cao hình thang.

Bài làm:

Áp dụng công thức tính diện tích hình vuông : S = a x a.

Diện tích hình vuông là:

10 x 10 = 100 ( cm2)

Ta có diện tích hình thang = x h = diện tích hình vuông = 100 cm2

Vậy nên chiều cao của hình thang: h = S :

Trung bình cộng của hai đáy là:

(12 +8) : 2 = 20 : 2 = 10 (cm)

Vậy chiều cao hình thang có độ dài là:

100 : 10 = 10 (cm)

Đáp số: 10cm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021