Giải câu 3 bài Tổng nhiều số thập phân Toán 5 trang 52

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 52 - sgk toán lớp 5

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) 12,7 + 5,89 +1,3;

b) 38,6 + 20,09 + 7,91;

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2;

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

Bài làm:

a) 12,7 + 5,89 +1,3;

 • 12,7 + 5,89 +1,3= 19,89
 • Giao hoán: 5,89 + 1,3 + 12,7 = 19,89
 • Kết hợp: 5,89 + (1,3 + 12,7) = 5,89 + 14 = 19,89

b) 38,6 + 20,09 + 7,91;

 • 38,6 + 20,09 + 7,91= 66,6
 • Giao hoán: 7,91 + 20,09 + 38,6 = 66,6
 • Kết hợp: 38,6 + ( 20,09 + 7,91)= 38,6 + 28 = 66,6

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2;

 • 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2= 19
 • Giao hoán: 7,8 + 4,25 + 5,75 + 1,2 = 19
 • Kết hợp: (5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2) = 10 + 9 = 19

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

 • 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55= 11
 • Giao hoán: 0,45 + 2,66 + 7,34 + 0,55 = 11
 • Kết hợp: (2,66 + 7,34 ) + (0,55 + 0,45) = 10 + 1 = 11
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021