Giải câu 2 bài ôn tập: tính chất cơ bản của phân số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Sgk toán lớp 5 - Trang 6

Quy đồng mẫu các phân số:

a) và \(\frac{5}{8}\)

b) và \(\frac{7}{12}\)

c) và \(\frac{3}{8}\)

Bài làm:

a) Hai phân số và \(\frac{5}{8}\) có mẫu số chung là: 3 x 8 = 24

= \(\frac{2 \times 8}{3\times 8}\) = \(\frac{16}{24}\); \(\frac{5}{8}\) = \(\frac{5\times 3}{8\times 3}\) = \(\frac{15}{24}\).

b) Hai phân số và \(\frac{7}{12}\) có mẫu số chung là: 12. Vì 12:4 = 3 nên ta có:

= \(\frac{1\times 3}{4\times 3}\) = \(\frac{3}{12}\) ; \(\frac{7}{12}\).

c) Hai phân số và \(\frac{3}{8}\) có mẫu số chung là: 24

= \(\frac{5 \times 4}{6\times 4}\) = \(\frac{20}{24}\); \(\frac{3}{8}\) = \(\frac{3\times 3}{8\times 3}\) = \(\frac{9}{24}\).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021