Giải câu 2 bài: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng Toán 5 trang 24

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 24 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào dấu chấm

a) 18 yến = ... kg b) 430 kg = ... yến

200 tạ = .. kg 2500kg = ... tạ

35 tấn = ... kg 16 000kg = ... tấn

c) 2kg 326g = ... g d) 4008g = ... kg ... g

6kg 3g = ... g 9050 kg = ... tấn ... kg

Bài làm:

Dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng ở câu 1 ta có các kết quả sau:

a) 18 yến = 180 kg b) 430 kg = 43 yến

200 tạ = 20 000 kg 2500kg = 25 tạ

35 tấn = 35 000 kg 16 000kg = 16 tấn

c) 2kg 326g = 2326 g d) 4008g = 4 kg 8 g

6kg 3g = 6003 g 9050 kg = 9 tấn 50kg

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021