Giải câu 2 bài : Phép nhân sgk Toán 5 trang 162

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 162 sgk toán lớp 5

Tính nhẩm:

a) 3,25 x 10

3,25 x 0,1

b) 417,56 x 100

417,56 x 0,01

c) 28,5 x 100

28,5 x 0,01

Bài làm:

a) 3,25 x 10 = 32,5 (dịch dấu phẩy sang phải 1 chữ số)

3,25 x 0,1 = 0,325 (dịch dấu phẩy sang trái 1 chữ số)

b) 417,56 x 100 = 41756 (dịch dấu phẩy sang phải 2 chữ số)

417,56 x 0,01 = 4,1756 (dịch dấu phẩy sang trái 2 chữ số)

c) 28,5 x 100 = 2850 (dịch dấu phẩy sang phải 2 chữ số)

28,5 x 0,01 = 0,285. (dịch dấu phẩy sang trái 2 chữ số)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021