Giải câu 1 bài Luyện tập Toán 5 trang 38

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 38 - sgk toán lớp 5

a) Chuyển các phân số thập phân sau đây thành hỗn số (theo mẫu):

, $\frac{734}{10}$, $\frac{5608}{100}$, $\frac{605}{100}$

Mẫu:

b) Chuyển các hỗn số của phần a) thành số thập phân (theo mẫu):

= 16,2

Bài làm:

a) chuyển phân số thập phân sang hỗn số.

= $16\frac{2}{10}$

= $73\frac{4}{10}$

= $56 \frac{8}{100}$

= $6\frac{5}{100}$

b) Chuyển hỗn số câu a sang số thập phân:

= 16,2

= 73,4

= 56,08

= 6,05

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021