Giải câu 1 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 48 - sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét:

Mẫu: 3m 6dm= m= 3,6m

a) 3m 6dm;

b) 4dm;

c) 34m 5cm;

d) 345cm .

Bài làm:

a) 3m 6dm= m= 3,6m

b) 4dm= m= 0,4m

c) 34m 5cm= m=34,05m

d) 345cm= m= 3,45m

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021