Giải câu 1 bài luyện tập Toán 5 trang 52

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 52 - sgk toán lớp 5

Tính:

a) 15,32 + 41,69 + 8,44;

b) 27,05 + 9,38 + 11,23

Bài làm:

a) 15,32 + 41,69 + 8,44

Giải câu 1 bài luyện tập - Toán 5 trang 52

b) 27,05 + 9,38 + 11,23

Giải câu 1 bài luyện tập - Toán 5 trang 52

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021