Giải câu 2 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 94 sgk toán lớp 5

Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 95

Bài làm:

Cách làm như sau:

  • Tính diện tích hình thang ABED
  • Tính diện tích tam giác BEC
  • Tính hiệu diện tích hình thang ABED và diện tích tam giác BEC vừa tính được.

Bài giải

Hình thang ABED có đường cao AH = 1,2dm ; đáy AB = 1,6dm ; đáy DE = 2,5dm.

Vậy diện tích của hình thang ABED là:

= \(\frac{4,1\times 1,2}{2}\) = 2,46 (dm2)

Tam giác BEC có chiều cao bằng độ dài đoạn AH = 1,2dm và đáy EC = 1,3dm.

Vậy diện tích của tam giác BEC là:

= 0,78 (dm2)

Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là:

2,46 - 0,78 = 1,68 (dm2)

Đáp số: 1,68 (dm2)

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021