Giải câu 4 bài : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 154

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 154 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3576m = ...km ;

b) 53cm =...m ;

c) 5360kg = ...tấn ;

d) 657g = ...kg ;

Bài làm:

a) Do 1000m = 1km nên 3576m = 3000m + 576m = 3km + 0,576km = 3,576km.

Vậy 3576m = 3,576km ;

b) Do 100cm = 1m nên 53cm = 0,53m

c) Do 1000kg = 5 tấn nên : 5360kg = 5000kg + 360kg = 5 tấn + 0,360 tấn = 5,360tấn

Vậy 5360kg = 5,360tấn ;

d) Do 1000g = 1kg nên 657g = 0,657kg ;

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021